Privacyverklaring

Inleiding

Soapbox B.V. (hierna te noemen "Soapbox", "wij" of "ons") streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van, door een Stemmer of Deelnemer (hierna tevens te noemen "Gebruiker", “jij”of “jouw”) aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. Soapbox zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Naam en contactgegevens verantwoordelijke

Soapbox B.V.
Boschstraat 21
6211AS Maastricht
T: +31 43 7600 300
E: info@Soapbox.nl
I:  www.Soapbox.nl
KvK 54104688

Soapbox en haar diensten

Soapbox biedt bedrijven en andere (non-profit) organisaties/ instellingen de mogelijkheid om voor een specifieke doelgroep een toegesneden challenge te organiseren volgens een door Soapbox ontwikkeld challenge format. Tenzij anders wordt aangegeven, is de opdrachtgever van Soapbox degene die de challenge organiseert (Organisator). Soapbox verzorgt de online dienstverlening, meer in het bijzonder door het registreren van de Deelnemers van de challenge, het vastleggen en bijhouden van de stemmen door Stemmers en het informeren van de Deelnemers en Stemmers over het verloop en de uitslag van de challenge. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden en hosten van een website of webportaal. 

Persoonsgegevens en wijze van verzameling

In het kader van onze dienstverlening worden door en over de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer: NAW-gegevens, geboortedatum, IP adres, foto’s van natuurlijke personen en e-mailadressen.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de hieronder beschreven doeleinden of dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doeleinden

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door Soapbox zijn:

  • Deelnemers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een challenge en daarvoor een eigen account aan te maken;
  • Stemmers de gelegenheid te bieden om hun stem uit te brengen op een Deelnemer naar keuze;
  • Een eerlijk verloop van de challenge te waarborgen, onder andere door meervoudig stemmen te voorkomen;
  • Gebruikers per e-mail te informeren over de huidige en toekomstige challenge(s) en/of acties van Soapbox en/of aan haar gelieerde ondernemingen;
  • De mening van de Gebruiker te vragen voor onderzoek of om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het per e-mail verzenden van nieuwsbrieven met informatie omtrent de challenge en over de Organisator.

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens, meer in het bijzonder het e-mailadres, uitsluitend met jouw toestemming (opt-in) voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail, het verzenden van de nieuwsbrief van aan ons gelieerde ondernemingen per e-mail en/of het verzenden van nieuwsbrieven van partners van challenges per e-mail. Indien je hier geen prijs meer op stelt, kun je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van het aanklikken van de link “uitschrijven”.

Cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar, tenzij:

  • het gaat om aan Soapbox gelieerde ondernemingen;
  • wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
  • hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de Gebruiker;
  • dit noodzakelijk is om de rechten van de Gebruiker of onze rechten te beschermen.

In de bovenstaande gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd door de ontvanger/Derde(n).

Beveiliging

Soapbox zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van haar persoonsgegevens. Dit is erop gericht om misbruik, verlies of onregelmatige wijziging ervan te voorkomen.

Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van jouw persoonsgegevens kun je een schriftelijk verzoek richten naar het bovenvermelde adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het laatstgenoemd bedrag de inzage geven.

Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Soapbox, verzoeken we je via de bovenstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Maastricht, Maart 2020